Průměr lana
Průměr lana je hodnotou, kterou získáme při změření (nejlépe posuvným měřidlem - šuplérou) průřezu lana od nejvyššího bodu pramene po nejnižší bod pramene.