08.03.2017

Legislativa ocelových lan

Legislativa ocelových lan je poměrně složitá, připravili jsme pro vás přehled jednotlivých směrnic a dalších pravidel, který vám tuto oblast přiblíží.

Legislativa po vstupu do EU

Vstupem ČR do EÚ v r. 2004 začala i v České republice platit „nová“ evropská legislativa v oblasti zkoušení a uvádění výrobků na evropský trh. Úkolem „nového přístupu“ k evropské technické legislativě je odstranit překážky v obchodu a zabránit tomu, aby se na evropský trh dostávaly nebezpečné výrobky.

Směrnice Evropského parlamentu a Evropské rady

Základní rámec „nové“ evropské legislativy je dán směrnicemi Evropského parlamentu a rady, což jsou závazné právní předpisy, jejichž základní požadavky jsou členské státy povinny převzít do soustavy národních norem.

V podmínkách ČR a SR se tak děje prostřednictvím nařízení vlády (která jsou více-méně pouze překladem směrnic) a zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (zák. č. 22/1997 Sb.).

Hamonizované normy

Evropské normalizační orgány (CEN, CENELEC, ETSI) vydávají na podporu směrnic normy, které se nazývají harmonizované. Dodržování těchto norem je dobrovolné. Výrobce nebo dovozce může vyrábět/dodávat i podle jiných než harmonizovaných norem, tyto ale musí být v souladu s příslušnou směrnicí.

Splnění požadavků harmonizované normy automaticky znamená, že výrobek je bezpečný a je považován za vyhovující směrnici, která je závazná.

Oblast ocelových lan

Není pokryta jedním dokumentem, ale spadá pod více směrnic podle použití lana:

 • výtahy
 • strojní zařízení
 • osobní lanovky, vleky
 • důlní tažné stroje.

Pro každou z uvedených oblastí platí ve smyslu příslušných směrnic a Zákona o technických požadavcích na výrobky (č. 22/1997 Sb.) jiné požadavky (kombinace modulů) na posouzení shody a certifikaci výrobků.

Směrnice

Postupy posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb.

Výtahy

 • Směrnice EP a Rady 95/16/ES z 25. červa 1995 o aproximaci právních předpisů členských států, týkajících se výtahů
 • Nařízení vlády ČR č. 142/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.
 • Seznam harmonizovaných norem na vyžádání
 • B + C

Strojní zařízení

 • Směrnice EP a Rady 98/37/ES z 22. června 1998 o aproximaci právních předpisů členských států, týkajících se strojních zařízení, novelizována směrnicí 2006/42/ES z 29. června 2006
 • Nařízení vlády ČR č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 176/2008 Sb.
 • Seznam harmonizovaných norem na vyžádání
 • B + C

Lanové dráhy

 • Směrnice EP a Rady 2000/9/ES z 20. března 2000, o lanovýchdráhách pro dopravu osob
 • Nařízení vlády ČR č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob
 • Seznam harmonizovaných norem na vyžádání
 • B + D

Lana důlních tažných strojů 

Zatím nejsou ošetřena žádnou směrnicí, proto je tato oblast regulovaná vyhláškou Českého báňského úřadu č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi, ve znění vyhlášky č. 571/2006 Sb.

Přehled modulů

Uvedené kombinace modulů (B + C v případě výtahů a strojních zařízení, B + D v případě lanovek) představují minimální požadavky, podle kterých se má vykonat posouzení shody a certifikace výrobku.

Modul B

Posouzení shody vzorku typu (prototypu) výrobku autorizovanou osobou a vydání certifikátu autorizovanou osobou (certifikace typu výrobku):

 • výrobce nebo dovozce poskytne autorizované osobě technickou dokumentaci a reprezentativní vzorek typu výrobku
 • autorizovaná osoba vykoná zkoušky, zda vzorek typu výrobku odpovídá požadavkům technických předpisů a vystaví osvědčení o typovém schválení ES (certifikát typu výrobku)

Modul C

Posouzení shody výrobku s certifikovaným typem výrobku - výrobce, dovozce a autorizovaná osoba postupují podle modulu B a dále:

 • výrobce nebo dovozce vydá vyhlášení o shodě
 • dovozce přijme všechna opatření na zabezpečení shody vlastností výrobku s certifikovaným typem
 • autorizovaná osoba vykonává zkoušení vlastností výrobku v náhodných intervalech na účely prověření shody, tak jak to stanovuje technický předpis

Modul D

Posouzení systému kvality výroby a jeho složek v podniku autorizovanou osobou a vykonávání inspekce nad jeho řádným fungováním - výrobce, dovozce a autorizovaná osoba postupují podle modulu B a dále:

 • výrobce má zaveden systém kvality výroby, výstupní kontroly a zkoušení a vykoná všechna nezbytná opatření na plnění povinností vyplývajících ze schváleného systému kvality
 • dovozce přijme všechna opatření na zabezpečení shody vlastností výrobku s certifikovaným typem
 • autorizovaná osoba vykonává (musí vykonávat) pravidelnými i náhodnými návštěvami u výrobce dozor nad dodržováním povinností vyplývajících ze schváleného systému kvality

Závěr

Z výše uvedeného vyplývá, že ocelová lana podle způsobu použití vyžadují různé úrovně posouzení shody a certifikace výrobku. Ve smyslu „nové“ evropské legislativy je minimem předložení technické dokumentace a reprezentativního vzorku výrobku autorizované osobě, která vykoná zkoušky a vystaví osvědčení o typovém schválení ES (vydá certifikát).

Výrobce nebo dovozce potom při dodávce výrobku vydá vyhlášení o shodě (atest). Tento postup platí pro lana ve výtazích a strojních zařízeních. V případě osazení lana na lyžařský vlek nebo lanovku se navíc od výrobce vyžaduje zavedení systému kontroly kvality výroby, výstupní kontroly a zkoušení, nad kterým autorizovaná osoba vykonává (musí vykonávat) dohled pravidelnými i náhodnými návštěvami u výrobce.

K lanu, které neprošlo procesem typového schválení ES (modul B), tedy nebylo certifikováno u autorizované osoby, není výrobce ani dovozce oprávněn vystavit vyhlášení o shodě (atest)!

Každá ze směrnic bez ohledu na použití lana ukládá výrobci nebo dovozci povinnost vydat vyhlášení o shodě (atest). Další distributor na trhu má povinnost vystavit jen stejnopis vyhlášení o shodě vydaného výrobcem nebo dovozcem. Porušení těchto povinností může orgán dozoru pokutovat do výše 50 mil. Kč.

Jak jsme předesílali, legislativa ocelových lan není právě jednoduchá. Věříme, že vám náš článek pomohl alespoň trochu se zorientovat.